Ģērbies saule sudrabota Edit

Play
Composer:
Lyrics:

Ģēr bies, sau le su dra bo ta, nu brauc ta vi pre ci niek'. Ģēr bies, sau le
su dra bot ta nu brauc, ta vi pre ci niek. Die va zir gi, Die va ra ti gaid sau lī ti
ie sē dam'. Die va zir gi, Die va ra ti gaid sau lī ti ie sē dam'. Sau le brau ca
pa jū ri ņu spī dē dam', vi zē dam'. Sau le brau ca pa jū ri ņu spī dē da ma.
Zel ta kro nis gal vi ņā i, cim di ro ci ņā i. Zel ta kro nis gal vi ņā i, cim di
ro kā.