Mana dzimtene jaukā Edit

Play
Composer: Arvīds Žilinskis
Lyrics: Elīna Zālīte

Ma na dzim te ne jau kā zi lo e ze ru ze me, cik zie du plau ku mā tu
skai sta. Ma na dzim te ne jau kā zi lo e ze ru ze me, ma na dzim te ne
jau kā zi lo e ze ru ze me. Ma na dzim te ne jau kā zi lo e ze ru
ze me, cik zie du plau ku mā tu skai sta. Sū riem svie driem sla cī ta
tu gad sim tiem e si, ga ba lu ga ba los plo sī ta šķel ta, brī vī bas
sau lē ta gad reiz cel ta. Ma na dzim te ne jau kā zi lo e ze ru ze me,
ma na dzim te ne la bā ma na e ze ru ze me. Cik zie du plau ku mā
skan līk smi dzis mas, plau ku mā tu e si skai sta. Ma na dzim te ne
jau kā zi lo e ze ru ze me cik zie du plau ku mā tu skai sta.
Skai sta, skai sta!